Ympäristöpolku Aitonevalla

Vapo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan

Vapo on sitoutunut seuraaviin yritysvastuun periaatteisiin

  • Ylin johto sitoutuu arvojen ja toimintapolitiikkojen mukaiseen työhön.
  • Arvot ja toiminta-ajatus sekä strategia analysoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.
  • Toiminnassa tunnistetaan asiakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien tarpeet.
  • Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, viranomaisten, maanomistajien, liikekumppanien, naapureiden, tiedotusvälineiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.
  • Paikallisena toimijana eri maissa tunnistamme toimintaympäristömme tarpeet ja arvot.
  • Konsernitason toimintapolitiikat ovat johdon vahvistamat.
  • Menettelytapoja ja toimintaa arvioidaan ja uudistetaan säännöllisesti.
  • Toiminnassamme edistämme henkilöstön ja alihankkijoiden hyvinvointia sekä tasa-arvoa.
  • Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisen kauppakamarin suosittelemia eettisiä vastuullisen yrityksen toimintaperiaatteita

Yritysvastuun linjauksista päättävät Vapon hallitus ja johtoryhmä. Käytännön työtä ohjaa viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja.

Yritysvastuuasioista Vapo raportoi GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti. 

Vapon ympäristötyötä ohjaavat yrityksen ympäristöstrategia ja ympäristöpolitiikka. Ne luovat puitteet ympäristöasioiden hoitamiseen koko konsernissa ja kaikissa toimintamaissa.

Vapon ympäristöstrategian mukaan ympäristönäkökohdat ja asiakkaan sekä yhteiskunnan tarpeet on huomioitava kaikissa tuote- ja palveluketjuissa. Luonnonvarojen käytössä keskeistä on raaka-aineen alkuperän tunnistaminen, käytön tehokkuus ja ympäristövaikutusten minimointi. Lait, lupaehdot ja ympäristöstrategian pohjalta laaditut toimintaperiaatteet, tavoitteet ja ohjelmat ohjaavat vapolaisten päivittäistä työtä.