Ympäristöpolku Aitonevalla

Vapo on sitoutunut vastuulliseen toimintaan

Vapo on sitoutunut seuraaviin yritysvastuun periaatteisiin

  • Ylin johto sitoutuu arvojen ja toimintapolitiikkojen mukaiseen työhön.
  • Arvot ja toiminta-ajatus sekä strategia analysoidaan ja arvioidaan säännöllisesti.
  • Toiminnassa tunnistetaan asiakkaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien tarpeet.
  • Toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, viranomaisten, maanomistajien, liikekumppanien, naapureiden, tiedotusvälineiden ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.
  • Paikallisena toimijana eri maissa tunnistamme toimintaympäristömme tarpeet ja arvot.
  • Konsernitason toimintapolitiikat ovat johdon vahvistamat.
  • Menettelytapoja ja toimintaa arvioidaan ja uudistetaan säännöllisesti.
  • Toiminnassamme edistämme henkilöstön ja alihankkijoiden hyvinvointia sekä tasa-arvoa.
  • Kunnioitamme ja noudatamme kansainvälisen kauppakamarin suosittelemia eettisiä vastuullisen yrityksen toimintaperiaatteita

Yritysvastuun linjauksista päättävät Vapon hallitus ja johtoryhmä. Käytännön työtä ohjaa viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja.

Yritysvastuuasioista Vapo raportoi GRI:n (Global Reporting Initiative) mukaisesti näillä Vastuullisuus -sivuilla.

Vapon ympäristötyötä ohjaavat yrityksen ympäristöstrategia ja ympäristöpolitiikka. Ne luovat puitteet ympäristöasioiden hoitamiseen koko konsernissa ja kaikissa toimintamaissa.

Vapon ympäristöstrategian mukaan ympäristönäkökohdat ja asiakkaan sekä yhteiskunnan tarpeet on huomioitava kaikissa tuote- ja palveluketjuissa. Luonnonvarojen käytössä keskeistä on raaka-aineen alkuperän tunnistaminen, käytön tehokkuus ja ympäristövaikutusten minimointi. Lait, lupaehdot ja ympäristöstrategian pohjalta laaditut toimintaperiaatteet, tavoitteet ja ohjelmat ohjaavat vapolaisten päivittäistä työtä.