Yhteistyötä läheisten sidosryhmien kanssa

Vapo tekee yhteistyötä useiden eri sidosryhmien kanssa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Yhtiön edustajat osallistuvat toimialaan liittyvien järjestöjen toimintaan ja seuraavat aktiivisesti energia- ja ympäristöalan kansainvälistä kehitystä. Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös suonvuokraajat, metsänomistajat, turveyrittäjät ja alihankkijat sekä kansalais-, ympäristö- ja nuorisojärjestöt.

Vapo toimii yhteistyössä toimialojansa koskevien etujärjestöjen kanssa, joita ovat mm. Bioenergia ry, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry ja Elinkeinoelämän keskusliitto sekä EU-tasolla toimivat Energy Peat Europe ja AEBIOM (European Biomass Association).Vapon jäsenyyksiin kuuluu myös kansainvälinen tieteellis-tekninen IPS (International Peat Society) ja sen kansallinen yhdistys Suoseura ry sekä turvepohjaisten kasvulustojen sertifiointiin tähtäävä RPP (Foundation Responsibly Produced Peat). Vapo on myös jäsen Suomen laatuyhdistyksessä sekä Hiilineutraalit kunnat (HINKU) foorumissa.

Viranomaisilla on useita kiinteitä työryhmiä tai sidosryhmiensä toimielimiä, joissa Vapolla on edustajat. Tällaisia toimielimiä ovat mm. ympäristöministeriön asettama Turvetuotannon ympäristön ja luonnonsuojelun kansallisen koordinoinnin yhteistyöryhmä, ELY-keskusten alueelliset vesienhoidon yhteistyöryhmät sekä Huoltovarmuuskeskuksen Energiahuoltosektori
ja kotimaisten polttoaineiden jaosto.

Avoin yhteistyö kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa on keskeinen osa Vapon toimintakulttuuria. Suolla käyntien ja tapaamisten lisäksi Vapo kutsuu kansalaisjärjestöjä mukaan kerran vuodessa pidettävään ympäristöseminaariin.

Tuemme kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä luontojärjestöjä. Painopiste tukitoiminnassa on paikallisen toiminnan edistämisessä. Vapo ei tue poliittisia puolueita.