Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan yhtiöjärjestyksen (liite 1) mukaan koolle kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella tai sähköisesti osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen kunkin yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnassa noudatetaan lisäksi omistajien välistä osakassopimusta. Osakkeenomistajien välisessä osakassopimuksessa on myös sovittu tarkemmin päätöksentekojärjestyksestä tiettyjen päätösten osalta.

Koska Vapo Oy on kolmen osakkaan omistama yksityinen yhtiö, yhtiö ei julkaise yhtiökokouksen pöytäkirjaa, päätösehdotuksia tai muita kokousasiakirjoja internet-sivuillaan. Omistajien ohjeiden mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa ovat läsnä ainakin hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö ei saa olla läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa.

Tehdyistä nimityksistä ja muista tärkeistä päätöksistä julkaistaan erillinen tiedote. Tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus julkaistaan Vapon internet-sivuilla.

Vapo Oy:n tilikauden 1.5.–31.12.2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5.9.2019. Yhtiökokouksessa oli edustettuna kaikki yhtiön osakkeet ja äänet. Lisäksi ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2019 päätti hallintoneuvoston kokoonpanon muuttamisesta.