Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli lokakuun loppuun mennessä, joko Jyväskylässä tai Helsingissä.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos se lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous kutsutaan yhtiöjärjestyksen (liite 1) mukaan koolle kirjatulla kirjeellä osakkeenomistajalle osakeluetteloon ilmoitetulla osoitteella tai sähköisesti osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta.

Kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokouksiin noudattaen kunkin yhtiökokouksen kutsussa annettuja ohjeita. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa jokaisella osakkeella on yksi ääni.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiöjärjestyksen mahdollisesta muuttamisesta. Yhtiökokous myös valitsee hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää heille maksettavista palkkioista.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsentenvalinnassa noudattaen lisäksi mitä omistajien välisessä osakassopimuksessa on sovittu. Osakkeenomistajien välisessä osakassopimuksessa on myös sovittu tarkemmin päätöksentekojärjestyksestä tiettyjen päätösten osalta.

Koska Vapo Oy on kolmen osakkaan omistama yksityinen yhtiö, yhtiö ei julkaise yhtiökokouksen pöytäkirjaa ja päätösehdotuksia tai muita kokousasiakirjoja internet-sivuillaan. Vastaavasti kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä tilintarkastaja eivät ole läsnä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö on läsnä valinnasta päättävässä yhtiökokouksessa, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Tehdyistä nimityksistä julkaistaan erillinen tiedote. Tilinpäätös liitetietoineen julkaistaan internet-sivuilla.

FY2019 Vapo Oy:n tilikauden 1.5.2018-30.4.2019 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 6.9.2018. Yhtiökokouksessa oli edustettuna kaikki yhtiön osakkeet ja äänet. Lisäksi 17.10.2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa täydennettiin hallituksen kokoonpanoa ja 18.3.2019 osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti muuttaa yhtiön tilikautta siten, että seuraava tilikausi on 1.5-31.12.2019, jonka jälkeen tilikausi on kalenterivuosi.