Tytäryhtiöt

Kekkilä Oy:n, Neova AB:n ja AS Tootsi Turvaksen johtaminen toteutetaan niiden omien hallitusten ja johtoryhmien kautta niiden oman Corporate Governance ohjeiston mukaan, jossa on määräykset Vapo Oy:n hallitukselle alistettavista asioista.

Kekkilä Oy:tä ja Neova AB:tä ohjaa 4–6 jäseninen hallitus sekä AS Tootsi Turvasta hallintoneuvosto, joiden jäsenet Vapo Oy:n hallitus on nimittänyt. Asiat käsitellään kokouksissa yhtiön toimitusjohtajan tai tämän määräämän esitteleminä.

Kekkilä toimii konsernissa omana liiketoiminta-alueenaan. Neova AB ja AS Tootsi Turvas toimivat samoilla liiketoiminta-alueilla kuin emoyhtiö Vapo Oy. Vapo Oy:n, Neova AB:n ja AS Tootsi Turvaksen liiketoimintojen raportointi toteutetaan yhtiökohtaisesti.

Muiden konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet yhdessä yhtiön toimitusjohtajan kanssa vastaavat siitä, että tytäryhtiön hallituksessa vahvistetaan ne päätökset, joilla toteutetaan Vapo Oy:n hallituksen, Vapo Oy:n toimitusjohtajan ja Vapo Oy:n liiketoimintajohtajan tai kyseisen yhtiön emoyhtiön hallituksen Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti tekemät päätökset.

Vapo-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävänä on:

  • Tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön ja Vapo-konsernin edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvon nousu osana Vapo-konsernia pitkällä aikavälillä.
  • Huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi.Varmistaa, että yhtiö toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Vastata, että yhtiö noudattaa yhtiöjärjestyksen määräyksiä, mahdollisen yhtiökohtaisen Corporate Governancen ja konsernihallinnon ohjeita.
  • Vastata, että yhtiö noudattaa liiketoimintaa koskevia paikallisia lakeja ja asetuksia
    sekä vastata lainsäädännön seurannasta ja siihen liittyvien muutosten informoimisesta konsernijohtoon Vapo Oy:n toimitusjohtajalle ja/tai asiasta vastaavalle liiketoiminta- tai funktiojohtajalle.
  • Huolehtia, että Vapo Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan määräämät tehtävät suoritetaan.
  • Yhtiö toimii konsernin eettisten ohjeiden mukaisesti sekä toteuttaa tarvittavin osin yhteiskuntavastuuraportoinnin.

Yhtiöissä, joissa on konsernin ulkopuolisia vähemmistöosakkaita, noudatetaan pääsääntöisesti edellä kuvattua menettelyä ottaen huomioon kuitenkin vähemmistön oikeudet, yhtiöjärjestyksen ja mahdollisen osakassopimuksen määräykset.