Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskienhallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja valmistelee esityksen, jonka hallitus antaa yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja ainakin yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kolme kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

Tarkastusvaliokunta kokoontui tilikauden 1.5.–31.12.2019 aikana kolme kertaa. 

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan säännönmukaisten asioiden lisäksi vastuullisuutta, 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua, turvevarojen arviointia, arvonalentumistestejä, sisäisen tarkastuksen raportteja sekä vuosisuunnitelmaa. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön rahoitusstrategiaa, taloudellisia strategisia tavoitteita, riskienhallintaa ja toiminnan tehokkuutta.