Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskien hallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvalinta arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja valmistelee hallitukselle esityksen yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joilla on riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön tuntemus. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

FY2019 Tilikaudella 1.5.2018-30.4.2019 tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa.

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan säännönmukaisten asioiden lisäksi Kekkilä-BVB yrityskauppaa, laskentastandardien muutosten vaikutuksia ja sisäisen tarkastuksen raportteja sekä vuosisuunnitelmaa. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli yhtiön rahoitusstrategiaa, taloudellisia strategisia tavoitteita, riskienhallintaa ja operatiivista tehokkuutta.