Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Vapo Oy:n hallitusta, toimitusjohtajaa ja tytäryhtiöiden ylintä johtoa niiden valvontatehtävässä. Sisäistä tarkastusta toteuttavat palvelut ostetaan ulkoiselta palveluntarjoajalta hallituksen hyväksymällä tavalla. Konsernin yrityssuunnittelujohtaja ohjaa ja valvoo palveluiden toteutusta sekä huolehtii sisäisen tarkastuksen toteuttamiseksi tarvittavasta yhteydenpidosta hallitukseen sekä sen tarkastusvaliokuntaan ja ylimpään johtoon.

Sisäinen tarkastus:

  •  Arvioi organisaation johtamiseen kuuluvan ohjaamisen ja valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden ja liiketoiminnassa tunnistettujen olennaisten riskien valossa.
  • Tukee organisaatiota tehokkaiden valvontamenettelyjen ylläpidossa sekä
  • Tekee tarkastuksia, joissa arvioidaan toiminnalle olennaisen taloudellisen ja toiminnallisen tiedon luotettavuutta ja eheyttä, toiminnan tuloksellisuutta ja tehokkuutta, omaisuuden turvaamista sekä lakien, määräysten ja sopimusten sekä organisaation sisäisten ohjeiden noudattamista.
  • Ennaltaehkäisee väärinkäytösriskejä.

Edellä kerrottu toteutetaan tarjoamalla liiketoimintaorganisaation johtamisesta riippumattomia arviointi- ja varmistuspalveluita sekä tarvittaessa konsultointia tavalla, joka ei vaaranna riippumattomuutta.

Raportointi:

Yrityssuunnittelujohtaja ja sisäisen tarkastuksen toteuttava ulkopuolinen tarkastaja raportoivat tarpeen ja tarkoituksenmukaisesti joko yhdessä tai erikseen konserniyritysten hallitukselle, tarkastusvaliokunnalle sekä ylimmälle johdolle sekä laativat analyysejä, arvioita ja kehityssuosituksia konsernin ja sen yhtiöiden toiminnoista.