Johtoryhmä

 

Vapo-konsernissa on Vapo Oy:n hallituksen nimittämä johtoryhmä, joka tukee toimitusjohtajaa tämän työssä. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja nimittää johtoryhmän sihteerin. Johtoryhmän vastuulla on:

  1. Tukea toimitusjohtajaa investointipäätöksissä ja hankinnoissa hallituksen hyväksymät valtuudet huomioon ottaen.
  2. Varmistaa, että hallintoelimissä tehdyt päätökset pannaan asianmukaisesti täytäntöön organisaatiossa.
  3. Avustaa Vapo Oy:n toimitusjohtajaa valmistautumaan Vapo Oy:n hallituksen kokouksiin ja selvittämään kaikkia toimitusjohtajan sille selvitettäväksi tuomia asioita.
  4. Edistää aktiivisesti toimialojen välistä yhteistyötä ja sopii yhteisistä periaatteista ja kehittämistoimista konsernin johtamisessa.
  5. Vastaa työturvallisuuden organisoinnista ja kehittämisestä

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kymmenen kertaa vuodessa.

Tilikaudella 1.5.2018-30.4.2019 johtoryhmä kokoontui 13 kertaa.

Johtoryhmän työskentelyn keskeisimpiä aihealueita olivat strategisten tavoitteiden seuranta sekä konsernin uuden strategian jalkauttaminen.

Johtoryhmän jäsenet eivät omista Vapo Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita.