Johdon palkitseminen

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa, varapuheenjohtajan 600 euroa ja muiden jäsenten 500 euroa.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajan palkkio on 2 750 euroa, varapuheenjohtajan 1 900 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkio 1 550 euroa kuukaudessa. Kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa niin hallituksen kuin sen valiokunnan kokouksista

Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot

Toimitusjohtajan kuukausipalkka luontoisetuineen on 27 408 euroa.

Sopimukseen kuuluu hallituksen asettamiin vuositason tavoitteisiin sidottu kannustepalkkio, joka voi olla enintään 40 % vuoden kokonaispalkasta.

Toimitusjohtaja voi lisäksi saada pitkäaikaisten tavoitteiden toteutumisesta maksettavan kannustepalkkion. Palkkio perustuu kolmen vuoden ansaintajaksoihin. Hallitus päättää kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet.

Mikäli hallituksen asettamat liiketoimintatavoitteet täyttyvät, tarkoittaa tämä sitä, että toimitusjohtajalle kolmen vuoden menestymisen perusteella maksettava palkkio on enintään 40 % kiinteästä palkasta.

Eri kannustinpalkkio-ohjelmien perusteella maksettava palkkio ei missään olosuhteissa voi ylittää 80 %:ia kohdehenkilön kiinteästä vuosipalkasta.

Toimitusjohtaja on oikeutettu lakisääteisen eläkkeen lisäksi maksuperusteiseen johtoryhmän ryhmäeläkevakuutukseen, johon Vapo maksaa vuosittain summan, joka vastaa 10 % vuotuisesta kokonaispalkasta (12 x kk-palkka) ilman bonuksia. Toimitusjohtajasopimus päättyy toimitusjohtajan täyttäessä 63 vuotta.

Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja lisäksi hän on oikeutettu 12 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen. Toimitusjohtajan irtisanoutuessa irtisanomisaika on 6 kuukautta.

Muun johdon palkitseminen

Konsernin johdon jäsenet voivat saada kuukausipalkan lisäksi toimitusjohtajan asettamien vuositason tavoitteiden toteutuessa palkkion, joka voi olla enintään 20 - 30 % vuoden kokonaispalkasta. Lisäksi johdon jäsenet voivat saada pitkäaikaisten tavoitteiden toteutumisesta maksettavan kannustepalkkion vastaavin perustein kuin toimitusjohtaja.

Konsernin johtoon kuuluvat Vapo Oy:n johtajat mukaan lukien toimitusjohtaja kuuluvat työntekijäin eläkelain säätämään eläkejärjestelmään. He ovat oikeutettuja maksuperusteiseen ryhmälisäeläkevakuutukseen, johon Vapo maksaa vuosittain summan, joka vastaa 10 % vuotuisesta kokonaispalkasta (12 x kk-palkka) ilman bonuksia. Yhtiö on tehnyt eläkeyhtiön kanssa sopimuksen mainituista lisäeläkeoikeuksista.

Tytäryhtiöiden hallituksissa oleville ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion määrää Vapo Oy:n hallitus. Vapon palveluksessa oleville tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ei pääsääntöisesti makseta erillistä korvausta jäsenyydestä. Vapon palveluksessa oleville osakkuus- tai tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille voidaan maksaa palkkio silloin, kun se on perusteltua yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi muiden jäsenten kanssa. Palkkioiden periaatteet sovitaan Vapo Oy:n hallituksessa ja hallitus antaa suosituksen palkkioperusteista kyseisen yhtiön yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Optiot

Yhtiöllä ei ole käytössään optio-ohjelmia.