Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunnan tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän valitsemisesta ja palkitsemisesta sekä yhtiön palkitsemisperiaatteista. Lisäksi henkilöstövaliokunta valmistelee palkitsemispolitiikan ja laatii palkitsemisraportin yhtiön hallintoelimille.

Henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joilla on riittävä kokemus ylimmän johdon työehdoista ja palkitsemisjärjestelmistä. Henkilöstövaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtajaa tai johtoryhmän jäseniä ei saa valita henkilöstövaliokuntaan. Henkilöstövaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 4).

Henkilöstövaliokunta kokoontui tilikauden 1.5.–31.12.2019 aikana 5 kertaa. 

Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan johdon pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemista sekä johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvia henkilöitä.