Hallitus

Vapo Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallitukseen vähintään 4 ja enintään 8 jäsentä omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen jäsenehdokkaista ei katsota tarpeelliseksi antaa tietoja internetsivuilla, koska yhtiöllä on vain kolme omistajaa, jotka osallistuvat valintaan. Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettu valtionyhtiöiden omistajaohjausyksikön ohjeistusta monimuotoisuuden toteutumisesta. Hallitus kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa.

Vapo Oy:n hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus on vastuussa Vapon johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti siten, että päätökset toteuttavat yhtiön etua ja tukevat yhtiön arvon nousua.

Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa sekä päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista työsuhteen ehdoista. Hallitus myös nimittää ja erottaa toimitusjohtajan suorat alaiset sekä päättää heidän palkitsemisesta. Lisäksi hallitus määrittää toimintaa ohjaavat pitkän aikavälin tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat päästrategiat sekä hyväksyy toimintapolitiikat.

Hallitus organisoi sisäisen tarkastuksen ja laatii tarkastussuunnitelman yhdessä toimitusjohtajan kanssa. Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Lisäksi hallitus päättää merkittävästä toiminnan laajentamisesta tai supistamisesta sekä niin yli 3 milj. euron arvon ylittävistä kuin muista merkittävistä konserniyhtiöiden investoinneista, muista pitkävaikutteisista menoista, omaisuuden luovutuksista sekä rahoitusjärjestelyistä. Hallituksen kokouksiin osallistuvat yhtiön toimitusjohtaja asioiden esittelijänä sekä talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin lakiasiainjohtaja.

Hallituksen päätehtävät on kerrottu hallituksen työjärjestyksessä (liite 2).

Valtion ehdotuksesta valittujen hallitusjäsenten osalta pyritään Omistajaohjauspäätöksen mukaisesti 5–7 vuoden toimikausiin.

Tilikaudella 1.5.2018-30.4.2019 hallitus kokoontui 15 kertaa. Jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa käy ilmi alla olevasta taulukosta. Keskeisiä asiakokonaisuuksia, joita hallitus käsitteli, olivat strategian päivittäminen ja strategisten tavoitteiden seuranta, Kekkilä-BVB yrityskauppa ja sen integraation seuranta, Carbons-liiketoiminnan aloittaminen, sustainability-asiat, politiikkojen päivittäminen sekä investointien käsitteleminen.

Hallituksen jäsenet eivät omista Vapo Oy:n tai sen tytäryhtiöiden osakkeita ja he ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.