Hallitus

Vapo Oy:n hallitukseen kuuluu vähintään 4 ja enintään 8 yhtiökokouksen vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä omistajien välisessä osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous osakassopimuksessa sovitulla tavalla. Hallituksen jäsenehdokkaista ei katsota tarpeelliseksi antaa tietoja internetsivuilla, koska yhtiöllä on vain kaksi omistajaa, jotka osallistuvat valintaan. Hallituksen jäsenten valinnassa on noudatettu valtionyhtiöiden omistajaohjausyksikön ohjeistusta monimuotoisuuden toteutumisesta.

Vapo Oy:n hallituksen kokoonpano on Corporate Governance -suositusten riippumattomuusvaatimusten mukainen.

Vapo Oy:n hallitus on vastuussa Vapon johtamisesta ja valvonnasta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen, työjärjestyksensä sekä omistajaohjeiden mukaisesti.

Hallitus toimii Corporate Governance -suositusten mukaisena riippumattomana elimenä, jonka tavoitteena on tehdä liiketoimintaa koskevia päätöksiä ja hoitaa lain edellyttämää valvontatehtäväänsä yhtiön edun mukaisesti niin, että varmistetaan yhtiön arvon nousu pitkällä aikavälillä. Hallituksen tulee huolehtia, että sillä on käytettävissään riittävät tiedot tehtäviensä hoitamiseksi. Hallituksen tulee varmistaa, että konserni toimii hyväksyttyjen liikeperiaatteiden ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Hallitus päättää konsernissa noudatettavista keskeisistä toimintapolitiikoista ja asioista, jotka ovat konsernin laajuuteen nähden suuria ja tärkeitä tai poikkeavat normaalista konsernin liiketoiminnasta tai jotka hallitus erikseen määrittelee käsiteltäväkseen ja päätettäväkseen. Hallituksen päätehtävät on kerrottu työjärjestyksessä (liite 2).

Hallitus muodostaa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja hekilöstövaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) tehtävänä on valmistella, ohjata ja arvioida taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta, riskien hallintaa, juridisia riskejä ja sisäisiä valvontajärjestelmiä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkastusvaliokunta kokoontuu tarvittaessa ja vähintään kaksi kertaa vuodessa valiokunnan puheenjohtajan johdolla. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 3).

Henkilöstövaliokunnan (Compensation Committee), tehtävänä on tehdä hallitukselle ehdotukset johdon palkoista ja palkitsemisjärjestelmistä sekä valmistella merkittävät organisaatio- ja nimitysasiat. Henkilöstövaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Henkilöstövaliokunta kokoontuu tarvittaessa. Valiokunnan työjärjestys on liitteenä (liite 4).

Corporate Governance -suositusten tarkoittamaa nimitysvaliokuntaa ei ole tarpeen perustaa.

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti työstään hallitukselle.

Hallitus seuraa ja arvioi omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Hallituksen palkkiot on selvitetty osiossa Johdon palkitseminen.