Liehuva Suomen lippu

Vapon toimintaperiaatteet

Sovellettavat säännökset

Vapo Oy on suomalainen listaamaton osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä sekä osakassopimusta. Lisäksi Vapo Oy noudattaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä Corporate Governance -kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissä sekä soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (”Corporate Governance–suositukset”).

Yhtiöjärjestys löytyy liitteenä (liite 1).

Yhtiö antaa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Konsernirakenne

Konsernin emoyhtiön Vapo Oy:n toiminta koostuu lähienergian arvoketjun liiketoiminta-alueista, joita ovat Polttoaineet, Lämpö ja sähkö sekä näiden kanssa matriisivastuussa alueoperaatioista vastaava Asiakasalue Suomi. Vapo Oy:n sisällä toimiva Vapo Ventures -yksikkö kehittää uusia liiketoimintoja Vapolle. Konserniin kuuluu edellä mainittujen toimintojen lisäksi omana liiketoimintanaan Vapo Oy:n tytäryhtiö Kekkilä Oy, jonka toimialueena ovat kasvualusta- ja lannoiteliiketoiminta sekä ympäristöliiketoiminnan ratkaisut. Merkittävimmät Vapo Oy:n ulkomaiset tytäryhtiöt ovat Ruotsissa Neova AB ja Virossa AS Tootsi Turvas, joiden toimialue kattaa koko lähienergian arvoketjun samoin kuin Vapo Oy:llä. Kekkilä-konserniin kuuluu myös mm. Hasselfors Garden AB Ruotsissa. Konserniin kuuluu lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä.

Vapo-konsernia johtavia hallintoelimiä ovat Vapo Oy:n yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja sekä tytäryhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat. Vapo Oy:n hallitus nimittää tytäryhtiöiden sekä muiden konserniyhtiöiden hallitusten jäsenet ottaen huomioon, että lain edellyttämien johtoelinten työskentely voi tapahtua operatiivisen liiketoiminnan johtamista tukien. Kekkilä Oy:ssä on Vapo-konsernin ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Lisäksi Vapo Ventures-yksikön ohjausryhmässä on ulkopuolisia jäseniä.

Operatiivisesti Vapo Oy:n liiketoimintoja johdetaan kunkin liiketoiminta-alueen johtajan sekä Asiakasalue Suomea johtavan operatiivisen johtajan toimesta, jotka raportoivat Vapo Oy:n toimitusjohtajalle. Kekkilä Oy:n ja Neova AB:n operatiivisesta johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja, joka raportoi yhtiönsä hallitukselle. AS Tootsi Turvaksen operatiivisesta johtamisesta vastaa yhtiön hallitus, joka raportoi AS Tootsi Turvaksen hallintoneuvostolle. Vapo Oy:n toimitusjohtaja on puheenjohtajana Kekkilä Oy:ssä, Neova AB:ssä ja Vapo Ventures –yksikön ohjausryhmässä. AS Tootsi Turvaksen hallintoneuvoston puheenjohtajana on Asiakasalue Suomen operatiivinen johtaja.

Muissa kuin niissä konserniyhtiöissä, joissa Vapo Oy:n toimitusjohtaja on hallituksessa, hallituksen puheenjohtajana on Vapo Oy:n liiketoiminta-alueen johtaja tai tytäryhtiön toimitusjohtaja, jonka liiketoimintaan yhtiön toiminta läheisimmin liittyy.

Konserniyhtiöiden hallitukset seuraavat ja arvioivat omia toimintatapojaan vuosittain tehtävin sisäisin arvioin.

Vapo Oy:n hallitus muodostaa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan.