Liehuva Suomen lippu

Vapon toimintaperiaatteet

Sovellettavat säännökset

Vapo Oy on suomalainen listaamaton osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä kuten osakeyhtiölakia ja kirjanpitolakia sekä yhtiön yhtiöjärjestystä (liite 1) ja omistajien välistä osakassopimusta. Lisäksi Vapo Oy noudattaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä Corporate Governance -kysymysten käsittelystä valtionyhtiöissä ja valtion osakkuusyhtiöissäsekä soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen pörssiyhtiöihin sovellettavaa hallinnointikoodia. 

Yhtiön yhtiöjärjestys (liite 1) sisältää lunastuslausekkeen, jonka mukaisesti osakkeen siirtyessä muulle kuin konsernisuhteessa yhtiön omistajaan olevalle taholle, muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirron kohteena olevat osakkeet.

Yhtiö antaa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Liiketoiminnot

Vapo-konsernin toiminta koostuu Energy-divisioonasta, Grow&Care-divisioonasta, New Businesses -divisioonasta, Supply Chain Management- ja Group Services-toiminnoista. Energy-divisioona on erikoistunut kiinteiden polttoaineiden sekä lämmön, sähkön ja höyryn tuotantoon sekä erilaisten polttoaine- ja energiaratkaisujen sekä palveluiden tarjontaan. Grow&Care-divisioona on erikoistunut kasvattamiseen, kierrättämiseen, turveraaka-aineen tukkukauppaan ja eläinkuivikkeiden tuotantoon ja myyntiin. New Businesses -divisioona keskittyy kehittämään uusia tuotteita turpeesta ja muista luonnon materiaaleista. Kaikkien divisioonien raaka-ainehuollosta, turpeen tuotannosta, logistiikasta ja yhteisistä hankinnoista sekä ympäristöön, laatuun ja työturvallisuuteen liittyvistä kokonaisuuksista vastaa Supply Chain Management -toiminto. Group Services -toiminto koostuu koko konsernia koskevista palveluista, jotka ovat HR, Finance & Business Control, ICT, Communications & Public Relations ja Legal Services & Internal Audit. Kukin divisioona ja toiminto vastaa toiminnastaan yhtenä kokonaisuutena kaikissa Vapo-konsernin toimintamaissa ja tytäryrityksissä.

Vapon hallintoelimet

Vapon ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Konsernin johtamisesta vastaavat yhtiökokouksen nimittämä hallitus sekä hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa valvoo yhtiökokouksen nimittämä hallintoneuvosto. Konsernin johtoryhmä ja muu johto avustavat toimitusjohtajaa hänen tehtävissään. Hallitus päättää konsernin hallinnointijärjestelmistä ja varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.