lapset leikkivät puhtaassa järvivedessä

Turvetuotannon vaikutuksia seurataan 

Soiden ottaminen turvetuotantoon ja turpeen tuotanto ovat tarkkaan säädeltyä ja luvanvaraista toimintaa. Ympäristövaikutuksia tarkkaillaan turvetuotannon kaikissa vaiheissa - kuntoonpanovaiheesta tuotannon päättymiseen.

Ympäristöluvan hakeminen ja velvoitteet

Lupaa haetaan ympäristölupaviranomaiselta eli aluehallintovirastoista, jotka ratkaisevat ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset lupa-asiat.

Lupahakemuksessa esitetään mm. hankkeen perustiedot, vesien käsittelymenetelmät, arvioidaan mahdolliset vaikutukset vesistöön, pöly- ja meluvaikutukset sekä alueen muut mahdolliset vaikutukset ympäristöön. Kaikille turvetuotantoon otettaville alueille tehdään luontoselvitys.

Mikäli alue on yli 150 hehtaarin laajuinen, sen käyttöönotto on arvioitava ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä. Siinä ympäristövaikutuksia käsitellään laajasti ja selvitetään mm. eri toteuttamisvaihtoehtoja. Näille yli 150 hehtaarin alueille voidaan hakea ympäristölupaa vasta YVA-menettelyn jälkeen. Tarvittaessa YVA tehdään viranomaismääräyksestä myös pienemmille alueille. 

Ympäristöluvassa viranomainen antaa määräyksiä toiminnan laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. Lupa sisältää myös kunnossapito- ja tarkkailuvelvoitteet sekä mahdolliset toimenpide- ja korvausvelvoitteet.

Ympäristövaikutusten hallinta

Lupamenettelyssä huomioidaan valtakunnalliset vesienhoitosuunnitelmat, jotka sisältävät tiedon alueen vesistön tilasta, kuormituksesta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja hoitotoimista. Suunnitelmat ovat hyvä työväline vesistöjen tilan parantamiseen. Myös voimassa olevien lupien tarkkailumääräyksiä saatetaan joutua muuttamaan vastaamaan vesienhoidon seurannan tarpeisiin.

Turvetuotannon ympäristökuormitusta seurataan lupamääräysten mukaisilla ympäristötarkkailulla, jossa kohteena ovat tuotantoalueen valumavesien laatu, turvetuotannon vesiensuojelurakenteiden toimivuus, alapuolisen vesistön tila sekä muut vaikutukset lähiympäristöön.

Lisäksi järvien sedimenttitutkimukset antavat luotettavaa tietoa järviä kuormittavista tekijöistä järvien syntyhetkestä lähtien.