Turvetuotannon valumavedet tulva- eli ylivirtaamatilanteissa

Turvetuotannon valumavedet johdetaan hallitusti alapuolisiin vesistöihin myös ylivirtaamatilanteissa eli lumen sulamisaikaan keväällä ja rankkasateiden aikana, jolloin virtaama turvetuotantoalueilta lisääntyy. Tämä vaikuttaa kuormittavien aineiden pitoisuuksiin. Tiettyjen kuormittajien määrä lisääntyy ja toisten vähenee. Turvetuotantoalueiden, vuodenaikojen ja vuosien välillä on vaihtelua.

Valtaosa kuormituksesta pidättyy vesiensuojelurakenteisiin

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet, kuten esimerkiksi laskeutusaltaat, mitoitetaan siten, että kiintoaine voi laskeutua ja pidättyä niihin myös ylivirtaamatilanteissa. Puhdistusteho riippuu viipymästä ja voi heiketä suurien virtaamien aikana.

Virtaamahuippujen leikkaaminen alentaa kuormitusta

Virtaamahuippuja voidaan leikata varastoimalla vettä tuotantoalueen ojastoon tai tätä varten rakennettuihin kasvillisuusaltaisiin. Tämä edistää jo olemassa olevien vesiensuojeluratkaisujen toimintaa vähentäen merkittävästi kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden kuormitusta.

Virtaamahuippujen vähentämismahdollisuuksia ja puhdistuksen tehostamista tutkitaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa SulKa-hankkeessa. Hankkeessa selvitetään miten veden varastointia voidaan lisätä esim. hyödyntämällä tuotannosta poistuvia alueita veden pidätykseen. Lisäksi tutkitaan vuodenaikaisen kuormituksen muodostumista keskittyen erityisesti ylivirtaamatilanteisiin kuten lumen sulamisen aikaan.