Turvetuotannon ympäristökuormitus ja sen tarkkailu

Turvetuotannon ympäristötarkkailua tehdään turvetuotannon elinkaaren kaikissa vaiheissa - ennen tuotannon aloittamista, kuntoonpanovaiheessa, tuotantovaiheessa sekä tuotannon päätyttyä ennen seuraavaan maankäyttömuotoon siirtymistä. Turvetuotannon ympäristötarkkailut koostuvat neljästä eri tarkkailutyypistä, joita ovat käyttötarkkailu, päästötarkkailu, vesiensuojelurakenteiden tehon tarkkailu ja vaikutustarkkailu.

Turvetuotanto on vähäinen vesistöjen kuormittaja

Koko Suomen mittakaavassa tarkasteltuna turvetuotannon aiheuttama ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusosuus on alle 1 % vesistöihin kulkeutuvasta kokonaiskuormituksesta. Paikallisesti tarkasteluna turvetuotannon osuus voi vaihdella suuresti jonkin tietyn järven valuma-alueen kokonaiskuormituksesta. Valtaosa Suomen järvistä on luonnostaan humuspitosia johtuen soiden yleisyydestä. Humus aiheuttaa suoveden kellertävän - ruskean sävyn.

Turvetuotannon valumavesien laatu verrattuna luonnon vesiin

Turvetuotantoalueen valumavedet ovat keskimäärin ravinteikkaampia ja sisältävät enemmän kiintoainetta kuin luonnontilaiselta suolta tulevat vedet. Myös humuskuormitus voi olla suurempaa etenkin tuotantoalueen valmisteluvaiheessa. Soiden välillä on kuitenkin hyvin paljon vaihtelua. Parhaassa tapauksessa turvetuotannon valumavesien, jotka on johdettu pintavalutuskentän kautta, fosfori-, kiintoaine- tai humuspitoisuus on hyvin alhainen. Luonnontilaisilta soilta tutkittua tietoa on hyvin vähän saatavilla. Alla olevassa taulukossa olevat luvut perustuvat suppeaan aineistoon. 

Valumavesien keskimääräiset pitoisuudet  Luonnontilainen suo Turvetuotantoalue 

Fosfori (μg/l)

20 47
Typpi (μg/l) 500  1369
Kiintoaine (mg/l) 2,0 5,3

Kemiallinen hapenkulutus (mg O2/l)

38  46
Tulevaisuudessa turvetuotantoa yhä enemmän ohjataan metsätalouskäyttöön otetuille, jo ojitetuille soille. Metsäojitukset ovat lisänneet vesiin kohdistuvaa kuormitusta, ja turvetuotannon kokonaisvaikutus muodostuu pienemmäksi verrattuna tilanteeseen, jossa tuotanto aloitetaan luonnontilaisella suolla.