Turvetuotannon vesiensuojelumenetelmät

Turvetuotantoalueilla paras käyttökelpoinen tekniikka, BAT (Best Available Techniques), määritellään aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon kunkin tuotantoalueen erityisolosuhteet ja jäljellä oleva käyttöaika. Vesien käsittely pintavalutuksella tai kemiallisella puhdistuksella on turvetuotannon parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Mahdollisuudet ympärivuotisen pintavalutuksen toteuttamiseen on tutkittava tuotantoalueen koosta riippumatta. Uusilla tuotantoalueilla vesienkäsittelyn on oltava vähintään pintavalutuksen tasoa. Tuotannossa olevilla alueilla ei aina ole mahdollisuutta pintavalutuksen käyttöön, koska siihen sopivia alueita ei ole käytettävissä. Tällöin vesienkäsittelyä on tehostettava muilla menetelmillä esim. kasvillisuuskentillä ja -altailla tai kemiallisella puhdistuksella. Näillä tuotantoalueilla paras käyttökelpoinen tekniikka voi myös koostua useiden eri menetelmien yhdistelmistä.

Turvekentän sarkaojasta vedet ohjataan laskeutusaltaaseen, jossa suurin osa lietteestä erottuu laskeutumalla altaan pohjalle. Tästä eteenpäin vesi johdetaan pintavalutus-kentälle, kasvillisuuskentälle tai kosteikolle, jotka sitovat kiintoainetta ja ravinteita tehokkaasti.

Kemiallinen puhdistus soveltuu alueille, joilla ei ole pintavalutukseen tai muuhun tehostettuun menetelmään soveltuvaa aluetta. Taloudellisin perustein kemiallinen vesienkäsittely on useimmiten järkevää yli 150 ha:n suuruisilla tuotantoalueilla.

Lietesyvennykset, lietteenpidättimet, laskeutusaltaat ja virtaamansäätö kuuluvat turvetuotantoalueen perustason vesienkäsittelyyn. Vesi puhdistuu niissä ennen pintavalutusta ja kosteikkoja.

Kaikki turvetuotantoalueet parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset vesienkäsittelymenetelmät

Vapon kaikkilla turvetuotantoaluilla on tällä hetkellä parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaiset vesienkäsittelymenetelmät. Vapo toteutti BAT-sitoumuksen vuoteen 2014 mennessä. Kesällä 2016 oli käytössä vain sellaisia tuotantoalueita, joiden vesienkäsittely on parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaista.