Vesiensuojelu on oleellinen osa nykyaikaista turvetuotantoa

Lakisääteiset velvoitteet ylittävät vapaaehtoiset ympäristösitoumukset

VAPO ON SITOUTUNUT siihen, että vuodesta 2016 lähtien uuden tuotantosuon kiintoaine- ja humuskuormitus on pienempi kuin saman suon lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. 

VAPO ON SITOUTUNUT siihen, että kaikki Vapon turvetuotantoalueet ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet tuotantoalueista ympärivuotisessa tarkkailussa.

VAPO ON SITOUTUNUT siihen, että yhtiön omistamat turvetuotannosta poistuvat alueet ovat seuraavassa maankäytössä viimeistään kahden vuoden kuluessa tuotannon päättymisestä.

Turvetuotannon ympäristövastuullisuuden keskeisimmät tavoitteet vuosille 2012 - 2014

VAPO ON SITOUTUNUT rakentamaan kaikille turvetuotannossa oleville tuotanto-alueille parhaan käyttökelpoisen vesienkäsittelytekniikan (BAT) mukaiset vesienkäsittelyjärjestelmät vuoden 2014 loppuun mennessä.

VIRANOMAISVALVONNAN LISÄKSI VAPON kaikkien turvetuotantoalueiden vesienkäsittelyjärjestelmät tarkastetaan tuotantokaudella vähintään kahden viikon välein. Henkilöstöä ja urakoitsijoita koulutetaan jatkuvasti, jotta jokaisella turvetuotantoon osallistuvalla henkilöllä on tarvittavat tiedot ja taidot yhtiön edellyttämästä ympäristövastuusta.

VAPO JULKISTAA VERKKOSIVUILLAAN kaikkien tuotantoalueiden vastuuhenkilöt sekä riippumattomien konsulttitoimistojen viranomaisille laatimat päästö- ja vesistötarkkailuraportit.

VAPO LISÄÄ JATKUVATOIMISTEN mittareiden käyttöä kuormituksen monitoroinnissa ja julkistaa tulokset verkossa.

VAPO TUOTTAA TURVETTA vain luonnontilaltaan muuttuneilla, pääasiassa metsäojitetuilla turvemailla. Vapo ei hae ympäristölupia soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön strategian mukaisille 4 ja 5 luokkien soille.

VAPO JATKAA AKTIIVISESTI omistuksessaan olevien, merkittäviä luonnonarvoja sisältävien soiden vaihtoja ojitettuihin turvemaihin tai pyrkii myymään niitä suojelutarkoitukseen.

SITOUMUS 121212

VAPO SITOUTUU SIIHEN, ETTÄ...

  • vuodesta 2016 lähtien uusien turvetuotantoalueiden kiintoaine- ja humuskuormitus on pienempi kuin saman alueen vesistökuormitus lähtötilanteessa ennen turvetuotantoa. Mikäli lähtötilanteen kuormitus ylittyy, puhdistetaan muusta maankäytöstä tulevia vesiä samalla vesistöalueella.
  • kaikki Vapon turvetuotantoalueet ovat tuotantokaudella päästötarkkailussa ja puolet tuotantoalueista ympärivuotisessa päästötarkkailussa. Mittaamisen lisääminen toteutetaan suunnitelmallisesti vaiheittain.
  • Vapon omistamat turvetuotannosta poistuvat alueet ovat aktiivisessa jälkikäytössä viimeistään kahden vuoden kuluessa tuotannon päättymisestä. Jälkikäyttömuotoja ovat metsittäminen, peltoviljely, erityyppisten kosteikkojen kuten lintujärvien perustaminen sekä uudelleensoistaminen. Jo aiemmin tuotannosta poistuneet alueet siirretään seuraavaan maankäyttömuotoon vuoden 2015 loppuun mennessä.