Turvetuotannon vedenlaadun seuranta

Vesinäytteenotto

Turvetuotannon valumavesien laatua ja vaikutusta alapuoliseen vesistöön seurataan säännöllisesti. Tämä tapahtuu vesinäytteillä, joita otetaan turvetuotantoalueen valumavesistä sekä tuotantoalueen alapuolisesta vesistöstä - virtavesistä ja järvistä. Valumavesien tarkkailua kutsutaan päästötarkkailuksi ja alapuolisen vesistön tarkkailua vesistötarkkailuksi. Näytteenottopisteet ovat viranomaisen määräämiä tai hyväksymiä.

Vesinäytteet otetaan tarkoitukseen suunnitellulla näytteenottimella. Samalla mitataan myös virtaamaa. Näytteenottoa hoitaa ulkopuolinen, luotettava taho. Vesinäytteet analysoi akkreditoitu tai muuten päteväksi osoitettu laboratorio standardoiduilla menetelmillä.

Päästötarkkailussa vesinäytteistä suoritetaan joko laaja analyysi tai suppea analyysi. Lupamääräykset, vastaanottava vesistö sekä tuotantovaihe vaikuttavat tarkkailtavien parametrien määrään.

Jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta

Turvetuotannon vesistökuormitus vaihtelee sääolosuhteiden mukaan. Jatkuvatoimisella vedenlaadunmittauksella nopeatkin muutokset tulevat esiin, mikä mahdollistaa myös nopean reagoinnin mahdollisiin poikkeustilanteisiin.

Vapolla on käytössä seitsemän jatkuvatoimista mittausasemaa neljällä erituotantoalueella ympäri Suomea, joilla saadaan reaaliaikaista tietoa virtaamasta ja vedenlaadusta ympärivuotisesti. Mittausasemien sijainti ja mittaustieto on nähtävissä Vapon nettisivuilla kesästä 2012 alkaen.

Jatkuvatoimisella mittauksella seurataan virtaamaa, kiintoainesta ja veden orgaanisen aineksen määrää kuvaavaa kemiallista hapenkulutusta (CODMn) sekä eräitä typen yhdisteitä. 

Mittavälineet Sameusanturi
Moniparametrianturi     Sameusanturi