Turvetuotannon vedenlaadun seuranta

Vesinäytteenotto

Turvetuotannon valumavesien laatua ja vaikutusta alapuoliseen vesistöön seurataan säännöllisesti. Tämä tapahtuu vesinäytteillä, joita otetaan turvetuotantoalueen valumavesistä sekä tuotantoalueen alapuolisesta vesistöstä - virtavesistä ja järvistä. Valumavesien tarkkailua kutsutaan päästötarkkailuksi ja alapuolisen vesistön tarkkailua vesistötarkkailuksi. Näytteenottopisteet ovat viranomaisen määräämiä tai hyväksymiä.

Vesinäytteet otetaan tarkoitukseen suunnitellulla näytteenottimella. Samalla mitataan myös virtaamaa. Näytteenottoa hoitaa ulkopuolinen, luotettava taho. Vesinäytteet analysoi akkreditoitu tai muuten päteväksi osoitettu laboratorio standardoiduilla menetelmillä.

Päästötarkkailussa vesinäytteistä suoritetaan joko laaja analyysi tai suppea analyysi. Lupamääräykset, vastaanottava vesistö sekä tuotantovaihe vaikuttavat tarkkailtavien parametrien määrään.