Turvetuotannon ympäristönsuojeluun panostetaan

Vapo Oy:ssä kehitetään jatkuvasti turvetuotannon ympäristönsuojelun osaamista ja vesiensuojelumenetelmiä tähtäyksenä ympäristövaikutusten minimointi. Vapo on mukana useassa turvetuotannon ympäristövaikutusten hallintaan liittyvässä tutkimus- ja kehitysprojektissa.

SulKa-projekti – uusia innovatiivisia menetelmiä vesistökuormituksen vähentämiseen

Projektissa pyritään löytämään uudenlaisia menetelmiä turvetuotannon valumavesien käsittelyyn sekä parantamaan ja syventämään ymmärrystä nykyisin käytössä olevista menetelmistä niiden toiminnan tehostamiseksi.

Projektin osahankkeet keskittyvät pienkemikalointiin ja passiivisten materiaalien hyödyntämiseen vesienkäsittelyssä, kosteikkojen toiminnan perusmekanismien selvittämiseen sekä suurten virtaamien hallitsemiseen. Projektissa selvitetään myös turvetuotannon vesistökuormitukseen vaikuttavia tekijöitä, vesiensuojelurakenteiden toimintaa tulvakausien aikaan ja humuksen huuhtoutumista.

Projektin toteuttajia ovat Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio. Projekti on kokonaan Vapon rahoittama.

SuHE-hanke - happaman kuormituksen ennakointi ja hallinta

Hankkeen turvetuotantoon keskittyvässä osassa pyritään etsimään menetelmiä sulfidisen maaperän hapettumisesta aiheutuvan happaman vesistökuormituksen nopealle havaitsemiselle ja vähentämiselle. Tämä on ongelmana Pohjois-Suomen rannikkoalueilla, mutta myös kallioperän nk. mustaliuskejaksojen alueilla.

Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoa happamoitumiseen vaikuttavista tekijöistä sulfidisessa maaperässä sekä kehittää toimintamalleja turvetuotannosta poistuvien mahdollisesti jo happamoituneiden alueiden hallittuun siirtoon jälkikäyttövaiheeseen.

Hankkeen toteuttajia ovat Suomen ympäristökeskus, Oulun yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio, Metsäntutkimuslaitos sekä Åbo Akademin geologian ja mineralogian laitos. Pääosa hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan aluekehitysrahastolta/Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vapo toimii projektin osarahoittajana.

TASO-hanke – turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittäminen

Hankkeen turvetuotantoon keskittyvässä osassa testataan uusia vesiensuojelumenetelmiä ja arvioidaan niiden käyttömahdollisuuksia. Lisäksi kehitetään turvetuotannon vaikutusten mittaamiseen soveltuvia seurantamenetelmiä ja omavalvontaa. Hankkeessa järjestetään myös koulutusta turvetuottajien ja urakoitsijoiden vesiensuojelutietoisuuden sekä osaamisen lisäämiseksi. Hanke toteutetaan pääosin Saarijärven reitillä.

Hankkeen tavoitteena on myös mm. verrata suometsätalouden ja turvetuotannon aiheuttamaa kuormitusta verrattuna luonnontilaisen suon taustakuormitukseen. Näin saadaan tietoa mm.humuksen huuhtoutumisesta näiltä kohteilta. Hankkeessa myös selvitetään kiintoaine- ja humuskuormituksen leviämistä mallintamalla.

Hankkeen päärahoittajia ovat ympäristö-, maa ja metsätalous- sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Vapo toimii projektin osarahoittajana.