Kyyjärven mittaukset Keski-Suomessa

Vapo Oy:n turvetuotannon osuutta Kyyjärven valuma-alueen kiintoaine- ja humuskuormituksesta on selvitetty ylimääräisillä mittauksilla 2011 - 2012. Kesän 2011 ja kevään 2012 mittaukset (2 kpl) suoritti Saloy Oy. Kesän ja syksyn 2012 aikana yhteensä 7 mittausta on tehnyt Nablabs Oy.

Kesän 2011 mittaus tehtiin heinäkuussa alhaisen virtaaman aikaan ja kevään 2012 lumien sulamishuippuna, jolloin virtaamat olivat 16-kertaiset kesään 2011 verrattuna. Sen jälkeen Kyyjärven valuma-alueen kaikki laskuojat on mitattu kahden viikon välein ennalta määrättyinä päivinä, jotta mittauksiin saadaan tulokset eri tuotantokauden vaiheista ja eri sääolosuhteiden virtaamilla.

Tähän mennessä suoritettujen yhteensä yhdeksän mittauksen keskiarvojen mukaan Vapon turvetuotannon osuus Kyyjärven humuskuormituksesta on ollut 3 %. Kiintoaine on mitattu sekä 1,2 mikrometrin ja 0,4 mikrometrin huokoskoon suodattimilla. Normaalisti käytetyillä 1,2 mikrometrin suodattimilla mitattuna Vapo Oy:n osuus kiintoainekuormituksesta on ollut 1,73 % ja tiheämmillä 0,4 mikrometrin suodattimilla 2,05 %.

Molempien mittaajien tulokset ovat yhtenevät. Mittaukset viittaavat siihen, että suurilla virtaamilla turvetuotannon suhteellinen osuus kuormituksesta on pienempi kuin pienillä virtaamilla. Tähän vaikuttaa turvetuotannon vesiensuojelurakenteet - ojastot, altaat ja muut rakenteet.

Vapo käyttää useita ulkopuolista mittaajia analysoimaan vuosittain yli 10 000 vesinäytettä

Vapo ei suorita itse mittauksia, vaan niitä tekevät vain alaan erikoistuneet täysin Vapon ulkopuoliset yritykset. Nämä yritykset ottavat vesinäytteet, analysoivat näytteet ja toimittavat tulokset viranomaisille sekä Vapolle. Yhteensä vuoden aikana otetaan ja analysoidaan yli 10 000 vesinäytettä. Vuonna 2012 mittauksia ovat suorittaneet seuraavat yritykset: Nablabs, Pöyry, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus, Kymijoen Vesi ja Ympäristö, Ramboll, Jyväskylän yliopisto (Ambiotica laboratoriot) ja Savo-Karjalan Ympäristötutkimus.